Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Art Beauty

Giới thiệu
Giới thiệu

Ban điều hành

ÔNG NGUYỄN THIỆN LUÂN

ÔNG NGUYỄN THIỆN LUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TÀI CHÍNH

BAN TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC HR

GIÁM ĐỐC HR

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

MARKETING

MARKETING

KINH DOANH

KINH DOANH

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ