Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức - Art Beauty

Giới thiệu
Giới thiệu

Ban điều hành

ÔNG NGUYỄN THIỆN LUÂN

ÔNG NGUYỄN THIỆN LUÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC
BÀ PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

BÀ PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
BÀ TỐNG HỒNG LIÊN

BÀ TỐNG HỒNG LIÊN

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO